Pravidlá používania tejto web stránky a zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá

Táto web stránka (ďalej nazývam tento súbor len „blog“ alebo „táto stránka“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie, komentovanie príspevkov a hodnotenie produktov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku. Tieto pravidlá sú inšpirované stránkou rozhladna.sk 

Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora a produkty sú tvorené tak aby boli zaujímavé a aby neboli kópiou odkazovanej webstránky. (Affiliate odkazy) Presný popis produktov, vždy nájdete cez affiliate odkaz, alebo na podstránke na tomto blogu, kde vás produkt nasmeruje.  

Všetky informácie sú bez záruky. 

Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva. 

Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné. 

Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, finančným plánovaním, marketingom alebo technickými záležitosťami, obráťte sa na vhodného profesionálneho poradcu. Toto sú znalosti a skúsenosti autora webu, ktoré sú podložené výsledkami v čase a ich pôvod má aj lekárske pozadie. (Reálne ťažkosti sa najprv riešili s konzultáciou u odborníkov, lekárov).  

Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. 

Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.luft.sk najneskôr v deň jej účinnosti. 

Užívateľ a tento blog sa ďalej dohodli, že neupravené vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera rozhladna.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením a ustanoveniami  občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi blogom a užívateľom/kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom príslušného štátu, kde obchodný vzťah vzniká zo strany blogu alebo súvisiacich webov. 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 21.11.2023 

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za: 

stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel 

iné straty alebo problémy 

smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti blogu 

podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov 

záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť. 

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom. 

Ustanovenia o nevynútiteľnosti 

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej v platnosti. 

Šírenie obsahu z tejto stránky 

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanovaniami zákonov. 

Rovnako pod autorský zákon spadajú aj tieto pravidlá používania. Ak máte záujem použiť z nich niečo na Vašej web stránke, informujte ma prosím. Budem tiež rád, keď niekde na Vašej stránke uvediete „zdroj inšpirácie www.luft.sk” 

Komentáre môžu okrem iného obsahovať: 

osobné skúsenosti alebo kritiku produktu alebo služby (pozitívne i negatívne) 

upresnenie informácií k článku 

odporúčanie 

priame alebo naznačené žarty a vtipy 

a podobné v súlade s dobrými mravmi 

Komentáre nesmú obsahovať vyjadrovanie a narážky na nasledovné: 

sex 

drogy 

alkohol 

nadávky 

politickú situáciu 

takzvané SPAM komentáre 

subjektívny postoj na báze veľmi krátkeho komentára; napríklad: „pekná blbosť“, „pekný článok“ 

odbočenie od témy 

a podobné v rozpore s dobrými mravmi 

Do políčka meno musíte uviesť Vaše vlastné a skutočné meno. V prípade uvedenia niečoho iného (napríklad kľúčové slovo, názov firmy a podobne) bude komentár vymazaný. 

Tiež musíte pri komentovaní uviesť Váš hlavný e-mail. V prípade použitia inej e-mailovej adresy bude Váš komentár považovaný za spam. 

Ak chcete, aby bol Váš komentár braný do úvahy počas moderácie, používajte slušné slová a bez nadávok. Váš prvý komentár na blogu nesmie obsahovať odkaz. 

V prípade, že je komentár v rozpore s tu uvedenými zásadami, nemusí byť zobrazený. Ak sa zobrazí automaticky, vyhradzujeme si právo takýto komentár zmazať. 

Ak komentujete na blogu, stlačením tlačidla Pridať komentár (alebo podobných) dávate súhlas so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia, obsah komentára). Tieto údaje použijem na účel odosielania aktualizácií diskusie, ak si tak zvolíte. Na tento účel použijem zásuvný modul systému WordPress, na ktorom blog beží. Váš súhlas so zverejnením môžete kedykoľvek odvolať a váš komentár bude vymazaný. 

Obrázky 

Obrázky na tejto stránke pochádzajú z jedného z nasledovných zdrojov: 

  • vlastné zdroje autorov alebo sú použité so súhlasom držiteľov autorských práv 
  • z obrázkovej databanky 
  • pochádzajú od konkrétneho autora, ktorý umožnil jeho dielo zdieľať podľa platných právnych predpisov v iných krajinách 
  • V prípade, ak sa jedná o posledný bod, je pod článkom v zátvorke uvedené meno autora a odkaz na jeho profil alebo odkaz priamo na zdroj obrázku. Tu sa jedná o „Creative Commons Attribution“ licenciu.  

 

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov beriem seriózne. Je pre mňa dôležité, aby vaše údaje, získavané na tomto blogu a súvisiacich stránkach, boli v bezpečí a aby boli využívané iba na také účely, s ktorými súhlasíte. 

Od 25.5.2018 sú vaše údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

V prípade prihlásenia sa do e-mailového spravodaja, budú údaje spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. E-mail ani iné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Databáza e-mailov je uložená u spoločností mailchimp.com 

Správca osobných údajov 

Správcom vašich osobných údajov je Mikuláš Halász, Eisnerova 58/B, 841 07 Bratislava, Slovensko. 

Správca sa zaoberá publikovaním článkov a iného vzdelávacieho obsahu, organizovaním a dodávaním školení, workshopov, konzultácií (ďalej „vzdelávacie akcie“) a propagáciou vzdelávacích produktov tretích strán. Propagáciou produktov tretích strán. Je zamestnancom v spoločnosti PreSpánok s.r.o. kde odborne konzultuje výber Matracov, postelí, roštov a lôžkovín.  

Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávam? 

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre mňa ako fyzická osoba určiteľným subjektom. 

E-mailová adresa, ktorú ste zadali na blogu luft.sk, využívam na zasielanie rád, tipov a odporúčaní z oblastí, o ktoré sa zaujímate a odporúčania na zľahčenie života. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou blogu. Napríklad z akej stránky ste prišli (ak túto informáciu váš prehliadač poskytuje), ako dlho ste boli na stránke, aké podstránky ste prezerali atď. 

 

Keďže vzdelávanie je dlhodobý proces, vaše osobné údaje uchovávam na dobu neurčitú, najmä z dôvodu doživotných členstiev v online tréningoch. Ak právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, rešpektujem zákonnú lehotu, prípadne po kratšiu dobu, ak požiadate o vymazanie vašich údajov pred uplynutím tejto lehoty. 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívam profilovanie, a to za účelom skvalitnenia služieb a lepšiemu prispôsobeniu obsahu obchodných oznámení (na základe oprávneného záujmu). 

 

Cookies

Používam cookies k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť do zaheslovaných častí a aby ste dostali prístup do členských sekcií. Tiež aby som zistil preferencie návštevníkov blogu a súvisiacich web stránok a vedel na základe toho prispôsobiť ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistil, či už ste moje stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by som nevedel, čo sa vám páči, a nedokázal by som v online svete flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Viac o cookies a úplný zoznam použitých cookies na tomto webe nájdete na  

Cookie Policy – luft.sk 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám 

Údaje, zadané do niektorých formulárov, zbieram formou elektronických formulárov Microsoft 365 Formulár od spoločnosti Microsoft. Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov – Ochrana osobných údajov v spoločnosti Microsoft 

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. 

 

Hosting mi poskytuje: 

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika 

 

Spracovanie osobných údajov (e-mailová adresa, meno alebo iné), ktoré ste zadali prostredníctvom webových registračných formulárov na stiahnutie e-bookov, má na starosti spoločnosť  

Mailchimp : The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000  Atlanta, GA 30308 USA  

Make sure your business is GDPR-compliant | Mailchimp 

 

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujem vás, že aj v týchto prípadoch budem dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením). 

Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytnem vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábam. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR, ČR alebo iných dotknutých krajín. 

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránim ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobím tak až po vašom výslovnom súhlase). 

Facebook, Pinterst, Platforma X(Twitter), Linkedin ďalejlen sociálne siete 

Na blogu používam aj pluginy sociálnych sietí, alebo pluginy ktoré odkazujú na sociálne siete.  Ak si v otvoríte webovú stránku či podstránku v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“, následne bude nadviazané spojenie so servermi sociálnych sietí a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky ste navštívili. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu na sociálnej sieti, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu ku konktrétnej sociálne sieti. Keďže nemám prístup k údajom, ktoré máte uložené vo svojom profile na konkrétnej sociálnej sieti, pre viac informácií o tom, ako konkrétne sociálna sieť anaylzuje Vami navštívené stránky v sieti internet sa obráťte priamo na konkrétnu sociálnu sieť. 

 

 

Vaše práva 

Ako dotknutá osoba máte právo na – 

prístup k údajom, ktoré o vás uchovávam, prípadne na kópiu spracovávaných údajov, 

opravu alebo doplnenie údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne, 

vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie požiadate (zakliknutím v e-maile alebo mi napíšte na: info zavináč luft.sk. Vaše údaje budem uchovávať a spracovávať aj naďalej, ak to vyplýva zo zákonných povinností (napríklad účtovných alebo daňových). 

prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to písomne požiadate, 

vznesenie námietky voči spracovaniu vašich údajov, ak som ich spracovával na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia). 

Všetky vaše požiadavky spracujem v zákonnej lehote od dátumu ich prijatia. 

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavím do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou. 

Zabezpečenie vašich údajov 

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere, pomocou dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijal som všetky aktuálne technicky dostupné opatrenia (s ohľadom na funkčnosť poskytovaných služieb), aby som vaše osobné údaje ochránil a zamedzil ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu. 

Kontaktná osoba 

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte priamo na mňa: Mikuláš Halász, info [zavináč] luft.sk 

Web stránka luft.sk a jej podstránky zhromažďujú a uchovávajú štatistické údaje o návštevníkoch. Napríklad verziu webového prehliadača, IP adresu alebo dátum prístupu. Údaje sú použité na zdokonaľovanie funkčnosti stránky a zvyšovanie používateľského zážitku z používania blogu. 

 

luft.sk

Prihláste sa do seriálu o spánku pre muža v 21. storočí

Pridajte sa ku chlapom, ktorí dobre spia. Majú vynikajúce výsledky a silu za troch.

Ďakujem za prejavenú dôveru a hlavne Gratulujem k rozhodnutiu investovať do seba!

Pin It on Pinterest

Share This