×

Chybová správa

Notice: Undefined index: video_youtube v custom_search_form_alter() (riadok 291 z /home/pw011200/www_root/Luft/sites/all/modules/custom_search/custom_search.module).

 Podmienky používania web stránky

   Táto web stránka (ďalej len „blog“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.

    Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.

    Všetky informácie sú bez záruky.

    Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.

    Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.

    Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, finančným plánovaním, marketingom alebo technickými záležitosťami, obráťte sa na vhodného profesionálneho poradcu.

    Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

    Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.luft.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

    Užívateľ a tento blog sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera luft.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením pravidiel a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

    Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 6.4.2017

 

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 

    stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel

    iné straty alebo problémy

    smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti blogu

    podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov

    záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

 

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.

Ustanovenia o nevynútiteľnosti

 

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej v platnosti.

Šírenie obsahu z tejto stránky

 

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanovaniami zákonov.

 

Rovnako pod autorský zákon spadajú aj tieto pravidlá používania. Ak máte záujem použiť z nich niečo na Vašej web stránke, informujte ma prosím. Budem tiež rád, keď niekde na Vašej stránke uvediete „zdroj inšpirácie www.luft.sk

Komentáre môžu okrem iného obsahovať:

 

    osobné skúsenosti alebo kritiku produktu alebo služby (pozitívne i negatívne)

    upresnenie informácií k článku

    odporúčanie

    priame alebo naznačené žarty a vtipy

    a podobné v súlade s dobrými mravmi

 

Komentáre nesmú obsahovať vyjadrovanie a narážky na nasledovné:

 

    sex

    drogy

    alkohol

    nadávky

    politickú situáciu

    takzvané SPAM komentáre

    subjektívny postoj na báze veľmi krátkeho komentára; napríklad: „pekná blbosť“, „pekný článok“

    odbočenie od témy

    a podobné v rozpore s dobrými mravmi

 

Do políčka meno musíte uviesť Vaše vlastné a skutočné meno. V prípade uvedenia niečoho iného (napríklad kľúčové slovo, názov firmy a podobne) bude komentár vymazaný.

 

Tiež musíte pri komentovaní uviesť Váš hlavný e-mail. V prípade použitia inej e-mailovej adresy bude Váš komentár považovaný za spam.

 

Vaše prvé tri komentáre na blogu nesmie obsahovať odkaz.

 

V prípade, že je komentár v rozpore s tu uvedenými zásadami, nemusí byť zobrazený. Ak sa zobrazí automaticky, vyhradzujeme si právo takýto komentár zmazať.

Obrázky

 

Obrázky na tejto stránke pochádzajú z jedného z nasledovných zdrojov:

 

    vlastné zdroje autorov alebo sú použité so súhlasom držiteľov autorských práv

    z obrázkovej databanky

    pochádzajú od konkrétneho autora, ktorý umožnil jeho dielo zdieľať podľa platných právnych predpisov v iných krajinách.